سخنان بزرگان ، جملات فلسفي

سخنان بزرگان - سخن بزرگان - پند بزرگان - سخنان حکیمانه - سخنان مشاهیر - جملات زیبای بزرگان


بستر جامعه همچون درياست هيچ بنايي بر آن پايدار نخواهد بود مگر آنکه خود را با بسامدهاي (امواج) آن همراه سازد . حکيم ارد بزرگپول مانند حس ششم است که بدون آن نمي توان از پنج حس ديگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافي نصف امکانات زندگي به روي ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآمجستجوي حقيقت ديوانگي مطلق است ، چه موقعيکه به حقيقت رسيديد ممکن نيست به کسي بگوييد و دشمن شما نشود . برنارد روسن پي يرزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه. فرويداگر مژده اي براي کسي داري ، در دادن آن عجله کن . مرياکزورگو ، خواب پريشان بسيار مي بيند . حکيم ارد بزرگبا مشکلات مي جنگيم که به آسايش برسيم ، وقتي به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل مي دانيم .بروکس آدامزخطر خوشبختي در اين است که آدمي در هنگام خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هرکسي را نيز . فردريش نيچهبخشندگي ، داشته است نه تباه شده . حکيم ارد بزرگانسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ي شلوارش بيشتر مي شود. اديسونانسان هنوز خارق العاده ترين کامپيوتر است . کنديپيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است .  ارد بزرگانسان هيچ وقت بيش تر از آن موقع خود را گول نميزند که خيال ميکند ديگران را فريب داده است . لاروشفوکولدبشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش مي کند که خوشبخت است . آندره مصورامردم آدمهاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنکه بردباري سنجشي درست نيست ! بايد ادب آدمها را در آزمون ها سنجيد و نه در سکوتها ... حکيم ارد بزرگآدم شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار . الين چانکحافظه پرونده تخيل و گنجينه عقل دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است . بازيلبارش باران تپش زندگي و مهرباني است . حکيم ارد بزرگيا چنان نماي که هستي ، يا چنان باش که مي نمايي . بايزيد بسطاميتمام دنياي پهناور را بگرديد ، دري بر روي آدم بي پول گشاده نخواهيد يافت . هانري استانتونتندرستي پيش نياز هر آرمان باشکوهي ست . حکيم ارد بزرگخرد ، آدمي را گرانبهاترين چيز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجويد ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بي بهره بود بايد دلير باشد و در ميدان نبرد بي باک باشد تا در نظر پادشاه گرامي ، و پيوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر اين نيز نداشت ديگر درخور زنده ماندن نيست ، و بهتر است که مرگ وي را دريابد . حکيم بزرگمهرانساني که قادر به آفرينندگي نيست طالب نابود ساختن است . اريش فرومنوازش و دلربايي زياد ، پيشاپيش بستر مرگ را فراهم کند !. حکيم ارد بزرگمرد آزاده پيوسته مي کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سريع باشد . کنفوسيوسآزادي تلاش خردمندانه آدمي در جستجوي علت حادثه هاست . هربرت مارکوزهارزش يکديگر بويژه کهن سالان خويش را بدانيم که نيروي امروز ما برگرفته از نيروي ست که پيشتر آنها به ما بخشيده اند . حکيم ارد بزرگوقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود . نرمن وينسنت پيلاگر در کارتان در حال پيشرفت نيستيد و بهتر نمي شويد ، پس داريد بدتر مي شويد . نت رايليتندرستي پاداش نيک زيستي ست . حکيم ارد بزرگحرف کساني که مي گويند عشق بري از خودخواهي ست خنده دار است زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما است . فريدريش نيچهانسان بزرگتر از يک جهان و بزرگتر از مجموعه جهانهاست ، در اتحاد جان با تن رازي بيش از راز آفرينش جهان نهفته است . هنري گيلرادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمي آيد ادب داراي ريشه است ريشه ايي به بلنداي تاريخ . حکيم ارد بزرگحسن شهرت و نام نيک بزرگترين سعادتهاست. شيللرسعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنانمسرات حقيقي در اثرازدواج بدست ميآيد . لويي پاستورمردان بزرگ تاريخ سرنوشت ملتها را تعيين مي کنند . اشپنگلربه هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نيز بيانديش . حکيم ارد بزرگدانايان روشندل مي دانند که دوران زندگي دراز نيست ، تن آدمي از اين جهان است و روان از سراي ديگر . حکيم بزرگمهربزرگترين فر و داشته بي باکان روزگار ، دلهايست که به آنها اميد بسته اند . حکيم ارد بزرگآنان که نمي‌توانند مسؤوليت قبول کنند، به رهبر نياز دارند و براي داشتن رهبر داد و هوار راه مي‌اندازند . هرمان هسهمرد پر جربزه و قابل وقتي با بحران روبه‌رو مي‌شود، به تکيه‌گاه فکر نمي‌کند؛ روش خود را تحميل مي‌کند، مسؤوليتش را مي‌پذيرد و نتيجه کار را [پيروزي يا شکست] از آن خود مي‌داند . چارلز دوگلپيوندمان را با ياد آوري سرشت نيکمان نيرومندتر سازيم . حکيم ارد بزرگبه ما انسان‌ها حق انتخاب داد‌ه‌اند پس نمي‌توانيم مسؤوليت‌ها را به گردن خدا يا طبيعت بيندازيم. مسؤوليت خود ماست و بايد خودمان به دوش بکشيم. آرنولد توين‌بيخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرتنها بي باکي ارزشمند است که ريشه در پاکي و سرشت نيک آدمي دارد . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوتهاگر مي خواهي بنده کسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو . ژاک دوالبريدن يک پيوند پاک ، فرو ريزي دهشتناکي ست . حکيم ارد بزرگهنگام نيکبختي است که بايد بيمناک بود.هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست. موريس مترلينگسعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يک ضربه آنرا از خود دور مي سازيم. شاتو بريانآنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکنآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. .جرج برنارد شاوزيباترين جاي دنيا چگونه مي تواند باشد ؟ سرزميني بکر و زيبا ، نغمه پرندگان ، پر از گل و چشمه ساران روان و ... حال ما با طبيعت چه کرده ايم ؟! و چه مي کنيم ؟!... حکيم ارد بزرگفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. هربرت اسپنسرهرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است .کارلايلفرياد سيماي آغازين هر شورش و رستاخيزيست ، پژواک آن آينده را مي سازد . حکيم ارد بزرگآدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است .پاسکالبيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند. امرسوندر دل هر بنايي کرشمه ياري را مي شود ديد ، اگر دلنوازي نباشد خشتي بر خشت نمي نشيند. حکيم ارد بزرگتاريخ تکرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپيربادها و امواج هميشه موافق ناخداي توانا جريان مي يابند. اي - گيبونطبيعت به ما مي گويد گهواره شاديتان خواهم بود اگر دوستم باشيد . حکيم ارد بزرگتجربه بالاتر از علم است . ابوعلي سينادر درون هر يک از ما منابع نيروي عظيمي به وديعه نهاده شده است که مي تواند ما رابه کليه آرزوهاي خود و حتي به چيزي بيش از آن برساند. آنتوني رابينزنخستين دروازه بي باکي ، تهي شدن از دلبستگي هاست . حکيم ارد بزرگاين همان عشق است که شما را در طي طريق به سوي خودکاوي و خود شناسي يک دم تنها نمي گذارد ، آن هم هنگامي که نمي دانيد به کدامين سو روانيد و در پي کدامين گم گشته ايد . باربارا دي آنجليسمحترم بودن ، نتيجه يک عمر لياقت اندوختن است . مادام داميرکسي که مي ماند و نمي پرد به يک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. حکيم ارد بزرگکوشش اولين وظيفه انسان است . گوتهاگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولي من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسيوسرضايت وجدان بالاترين مرتبه است . ژول سيموناستخوان بندي فرياد ، پاسخي ست به هزاران ستم بي صدا . حکيم ارد بزرگرمز آزاد کردن نيروهاي واقعي آن است که هدفهاي هيجان آوري براي خود قرار دهيد که حقيقتاٌ نيروي خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتوني رابينزعاشق هر که هستيد ، با وفاداري به او عشق بورزيد . باربارا دي آنجليسانديشمنداني همواره نا آشنا مي مانند که راه سخن گفتن با مردم خويش را نمي دانند . حکيم ارد بزرگپس از بررسي همه واقعيت ها تصميم بگيريد . هاوکزهيچ چيز مثل احسان ، انسان را سير نمي کند . ارسطوآموزگار بالهاي بزرگي ست که دانش آموز را به فراي آنچه مي داند مي برد ، آن فرا اگر روشني باشد دودمانهاي آينده را شکوهي شگفت انگيز فرا خواهد گرفت . حکيم ارد بزرگجسجو کنيد و هميشه در حستجو باشيد . تولستويمهرباني مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزايش مي يابد. مثل افريقائيراه هاي آينده ابتدا در انديشه خردمندان رسم مي گردد سپس مردم با کوششي بسيار آن راه ها را خواهند ساخت. حکيم ارد بزرگهرچه بيشتر فکر مي کنيم ، بهتر مي فهميم که هيچ نمي دانيم. ماري ولترتنها راه به وجود آوردن تغييرات مستمر در زندگي داشتن يک هدف دراز مدت است آنتوني رابينزخرد و دانش ابزار پيراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دون پايگان نمي شوند . حکيم ارد بزرگخود را به هوس نزريک مکن که خرد را از تو روي بر مي تابد. حکيم بزرگمهربسياري از ما (بد حال) بودن را طبيعي مي دانيم ، اما براي خوشحال بودن بايد دليلي داشته باشيم. اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد.مي توانيد هم اکنون تصميم بگيريد که خوشحال باشيد ، به اين دليل ساده که زنده ايد ، به اين دليل که چنين مي خواهيد . لزومي ندارد که منتظر چيزي يا کسي باشيد! . آنتوني رابينزهر آن مي تواند آغازي دوباره در زندگي ما باشد ، پس هيچگاه پاياني پيش روي ما نيست . حکيم ارد بزرگهرگز اجازه ندهيد ترس شما را به " بي تفاوتي " سوق دهد . باربارا دي آنجليسفقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعي است. مثل اسپانيائياستوارترين پيمانها آنهايست که با انديشه مان پذيرفته ايم . حکيم ارد بزرگاز پشت عينک طلا ديدگان درخشش ندارند. آناتول فرانسبرخي کتب را بايد چشيد، بعضي را بايد بلعيد و قليلي را بايد جويد و هضم کرد. فرانسيس بيکنبدگويي ، رسوايي در پي دارد . حکيم ارد بزرگکارنه فقط هزينه زندگي را تأمين مي کند، بلکه زندگي کردن را هم به انسان مي آموزد. هنري فوردمهرباني حکمت است و هيچکس نيست که در زندگاني بدان نياز نداشته باشدو بايد آنرا بياموزد. بايلي


♥ شنبه ششم مرداد ۱۳۸۶ 2:57 بـ ه دستانــ شهرناز میران ♥
طراح : صـ♥ـدفــ